อ่านก่อนเลือกสื่อ
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2566

สามารถศึกษาได้จากเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.