คำถามที่พบบ่อย
เมื่อได้รับจัดสรรเงินในรอบแรก 70% ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนแค่ 70% ก่อนใช่หรือไม่

เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวทางไว้ว่ากรณีที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณ ค่าหนังสือเรียน ให้สถานศึกษายืมเงินจากงบเงินอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน เป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นได้ ดังนั้นโรงเรียนจึงสามารถจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนครบ 100% ได้

จำนวนนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่ในชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ข้อมูลจำนวนนักเรียนยังไม่นิ่ง แต่โรงเรียนต้องรีบดำเนินการจัดซื้อ โรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร

ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนในระดับชั้นดังกล่าวโดยประมาณการจำนวนไปก่อน โดยจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าสามารถเพิ่มลดจำนวนหนังสือได้

แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ของอนุบาลซื้อได้หรือไม่

ผู้สอนซื้อแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ระดับอนุบาลย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรฯ จากแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ว่าควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชา ไม่ได้กำหนดหนังสือประเภทแบบฝึกหัด อยู่ในรายการ

เลือกซื้อหนังสือแบบฝึกคัดลายมือให้นักเรียนได้หรือไม่

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาจากการได้รับการปฏิบัติจริงเชิงบูรณาการ แบบฝึกหัดคัดลายมือไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเชิงบูรณาการ ซึ่งไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

หนังสือเรียนอนุบาล ทำไมโรงเรียนจัดซื้อแต่หนังสือนิทาน

จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ระบุถึงความหลากหลายทั้งเนื้อหา รูปแบบ และผู้แต่ง ตอบสนองความต้องการของเด็ก สนุกสนาน เพลิดเพลิน....ซึ่งจากรายการมิได้ระบุให้ซื้อหนังสือนิทานเท่านั้น ยังมีประเภทหนังสือภาพ สารานุกรมภาพสำหรับเด็กปฐมวัย หนังสือที่แสดงวิธีการทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ นิตยสารสำหรับเด็ก เป็นต้น

สามารถเลือกซื้อรายการหนังสือเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้หรือไม่

สามารถเลือกซื้อนอกเหนือจากรายการหนังสือเสริมประสบการณ์ที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เนื่องจากรายการตัวอย่างหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็นตัวอย่างหนังสือที่ได้รับการประกวด/คัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งบางรายการเป็นหนังสือชนะเลิศการประกวดและในโครงการนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไม่ได้คัดเลือกตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากสำนักพิมพ์โดยตรง

อุปกรณ์การเรียน สามารถซื้ออะไรได้บ้าง

อุปกรณ์การเรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่  สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนสามารถซื้อหนังสือแนะแนวได้หรือไม่

โดยหลักการโรงเรียนต้องซื้อให้ถูกต้องตามแนวทางการจัดซื้อ โดยใช้เงินนโยบายฯ ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อน ถ้ามีเงินเหลือเพียงพอให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ว่าจะอนุมัติให้ซื้อหนังสือรายการใดเพิ่มเติมได้บ้าง

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หากโรงเรียนต้องการซื้อหนังสือครบทุกสาระย่อย เช่น ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แต่เงินงบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ จะดำเนินการอย่างไร

ในการจัดสรรงบประมาณ สพฐ.ได้คำนวณงบประมาณให้ครอบคลุมสาระย่อยแล้ว โรงเรียนสามารถจัดซื้อได้โดยอาจนำเอาส่วนลดที่ร้านค้าลดให้มาจัดซื้อในส่วนนี้

โรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษตามนโยบายของ สพฐ. สามารถจัดซื้อหนังสือเรียนเฉพาะได้หรือไม่
การจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม ของโรงเรียนหรือห้องเรียนในโครงการที่มีวัตถุประสงค์พิเศษตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑) โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๒) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล และ จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓) ห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔) ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ๕) ห้องเรียนภาษาจีน สถานศึกษาสามารถนำเงินงบประมาณไปจัดซื้อ ให้เป็นไปตามการคัดเลือกหนังสือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์พิเศษของโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น ตั้งอยู่ในชนบทห่างไกล และจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้หนังสือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนำงบประมาณรายการค่าหนังสือเรียนไปดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดได้ตามความเหมาะสม
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2