ติดต่อเรา
กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.)
ที่อยู่
อาคารสพฐ. 3 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 10300
โทรศัพท์
0 2288 5733-38
โทรสาร
0 2288 5919
เว็บไซต์