ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้

สำนักพิมพ์ที่ประสงค์จะจัดทำหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อส่งเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพให้ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้กับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โดยศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการจดทะเบียน เอกสารประกอบ ได้ที่อินโฟกราฟิก สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ อาคารสพฐ.3 ชั้น 4 

2. ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ mediaobec@gmail.com

 

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียน...

https://drive.google.com/drive/folders/1uPABrTMoJVjnGSLHFontr3EcTHyreDLX