ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2567 บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
     รอบที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2567
     รอบที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา
     ในปีการศึกษา 2567 สพฐ. ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเดิมในการจัดซื้อหนังสือเรียน ดังนี้
     1. สพฐ. ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงและตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่จัดทำเป็นช่วงชั้นในปีการศึกษา 2567
     2. สพฐ. ได้ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้ของเอกชนที่ใบอนุญาตครบ 5 ปี หรือมากกว่านั้น ในปีการศึกษา 2566 ทุกเล่ม ต่อไปอีก 1 ปี ยกเว้น สื่อการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 หรือ ม.4-6 ที่มีการปรับปรุงใหม่และได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว